Alapító okirat – Nyilvános iratok

Alapító okirat

WESSELÉNYI MIKLÓS SZABADIDŐS EGYESÜLET

Alapszabály

1.§.

(1) Az egyesület neve: Wesselényi Miklós Szabadidős Egyesület /A továbbiakban: Egyesület./
2) Székhelye: 3386 Sarud, Kossuth L.u.60.
Telephelyei: 3386 Sarud, Vállalati üdülősor 525/36 hrsz.(Diáktanya-vízibázis) , 3235 Mátraszentlászló, Fenyves u. 0232/25 hrsz. (Diáktanya- Síház – Sípálya)

(3) Az egyesület önkormányzati elven működő, politikai pártoktól független, jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezet.

(4) Az Egyesület non – profit gazdálkodású közhasznú társadalmi szervezet. Önkormányzati és országgyűlési képviselőt a választásokon nem indít. Az Egyesület nyitott, céljai elérése érdekében együttműködhet minden szervezettel, közösséggel és magánszeméllyel, aki a közös célok elérésében közre kíván működni. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az egyesület közhasznú tevékenységét egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, nevelés és oktatás, képességfejlesztés és a sport területein fejti ki. Az egyesület közhasznú tevékenységét a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §-ának c/1., a c/4. valamint a c/14. pontjában meghatározott körben végzi.

(5) Az Egyesület mindenkori vagyona, teljes egészében felhasználható a célok megvalósítására. Az Egyesület vagyonát értékmegőrző jelleggel, az Egyesület elnökségének döntése alapján, a számlavezető pénzintézetnél vezetett bankszámlán történő lekötés útján kell hasznosítani. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, alárendelten végezhet. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja. Az egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. Az Egyesület a vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez, a közhasznú tevékenységet veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. Az államháztartás alrendszerétől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja. Az Egyesület ideiglenesen fel nem használt pénzeszközeit, a számlavezető pénzintézetnél vezetett bankszámlán tartja.

2. §.

Az Egyesület alapvető célja a sarudi gyermekek és ifjak, szervezett iskolai foglalkozáson kívüli oktatása, nevelése, egyéni képességfejlesztése, hátránykompenzációja, alapozó- és mozgásterápiája, szabadidős- és sporttevékenységének megszervezése és az eddigieknél jobb feltételeinek biztosítása.

3. §.

(1)Az egyesület tagja lehet minden magyar és külföldi állampolgár, aki azonosulni tud az Egyesület céljával. Tiszteletbeli taggá választható az a személy vagy szervezet is, aki tevékenységével az egyesület céljaival egyező eredményeket ért el.

(2) A tagsági viszony a leendő tag írásbeli belépési nyilatkozatának elnökségi elfogadásával jön létre. A tiszteletbeli tagság a taggyűlés döntése alapján, az elnökség javaslatára jön létre.

(3) A tagsági viszony megszűnik: a.) a kilépés írásbeli bejelentésével, b.) a tag halálával, c.) a taggyűlés egyhangú, az egyesület céljait veszélyeztető tevékenység esetén vagy a tagsági díj befizetésének legalább 12 havi elmaradása után, az okokat feltáró elnökségi vizsgálat után, az elnökség előterjesztésére hozott taggyűlési határozat alapján hozott, kizárást kimondó taggyűlési határozattal.

4.§.

(1) Az Egyesület tagja az Egyesület céljai körébe tartozó kérdések megvitatását az intézkedések megtételét kezdeményezheti, részt vehet az Egyesület rendezvényein, a döntések meghozatalában szavazati joggal részt vehet.
(2) Az Egyesület tagjának kötelességei: a szervezeti életre való, közös célra irányuló részvétel, a választott tisztségek legjobb képességeinek megfelelő ellátása, a taggyűlés által előírt tagdíj rendszeres megfizetése.

5.§.

(1) Az Egyesületvezető szervei a taggyűlés és az elnökség. A taggyűlés az Egyesület legfőbb szerve.

(2) A taggyűlés jogosult az alapszabály megalkotásra és módosítására, az elnökség nyílt szavazás útján történő megválasztására, az elnökség és az egyes tagok lemondásának elfogadására, felmentésére, kizárására, az éves költségvetés megalkotására, a tagdíj megállapítására, az Egyesület tevékenységének meghatározására és az elnökség éves beszámolójának, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadására, a feloszlás és a más egyesülettel történő egyesülés kimondására és minden olyan határozatra, amelyet valamely jogszabály a legfőbb szerve hatáskörébe utal.

(3) A taggyűlés évente legalább egy alkalommal, szükség esetén azonban többször is, ülésezik. Az ülések összehívásáról, írásban és postai úton a tervezett napirend megküldésével az elnök gondoskodik, az ülés előtt legalább 15 nappal. A taggyűlés ülései nyilvánosak, a határozatképességhez a tagok közül legalább 50 %+1 fő jelenléte szükséges. A döntéshozatalhoz a jelenlévő tagok több mint felének egyező szavazata szükséges. A határozatokat szótöbbséggel, nyílt szavazással hozzák. Szótöbbséggel titkos szavazás is elrendelhető. Az ülésekről Határozatok Tára című folyamatosan vezetett, jegyzőkönyv készül, amelyből a döntések tartalma, időpontja, hatálya és a döntést támogatók és ellenzők aránya megállapítható. A döntéseket, az érintettekkel írásos tájékoztató formájában, személyes kézbesítés vagy postai úton az Elnök közli. Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést az elnökség készíti el és a taggyűlés hagyja jóvá. Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést az elnök terjeszti a taggyűlés elé, amely a jelenlévő tagok több mint felének egyező szavazatával dönt jóváhagyásukról. Az egyesület szolgáltatásairól és ezek igénybevételének módjáról a nyilvánosságot minden évben legalább egyszer, egy Heves megyében megjelenő napilapban vagy folyóiratban tájékoztatja.

6.§.

(1) Az elnökség 3 főből áll, megbízását 5 évig tartó határozott időre kapja. A taggyűlés az elnökség tagjai közül választja meg az Egyesület elnökét.

(2) Az elnökség tagjai:
Heinrich Tamás 3386 Sarud, Kossuth L. u. 60. alatti lakos, mint elnök,
Sebestyén Attila 3386 Sarud, Táncsics u. 8. alatti lakos, mint titkár,
Csontos Tiborné 3386 Sarud, Szabadság u. 32. alatti lakos, mint pénztáros.

(3) Az Egyesület bankszámlája felett, együttes aláírási joggal rendelkezik:
Heinrich Tamás elnök és Csontos Tiborné pénztáros.

(4) Az elnökség irányítja a szervezet munkáját. Munkájáról a taggyűlést rendszeresen tájékoztatja. Évente legalább 1 alkalommal köteles összehívni a taggyűlést. Az elnökség akkor is köteles ezt megtenni, ha a tagok 1/3-a ezt írásban és megindokolva kéri.

7.§.

(1) Az elnökség képviseli a szervezetet, a testületi ülések között és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról.

(2) Az elnök és a pénztáros kezeli a szervezet rendelkezése alatt pénzeszközöket, együtt készítik el az Egyesület pénzügyi helyzetéről szóló éves rendszeres és szükség szerinti beszámolókat.

(3) Az elnökség az Egyesület képviseleti, irányító és gazdálkodó szerve. Az Egyesületet az elnök és a titkár képviseli úgy, hogy az Egyesület kézzel, géppel írt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá a nevüket együtt aláírják. Az elnökség dönt az egyesület vagyonának hasznosításáról, az éves költségvetés keretei között. Az elnökség a vagyont kizárólag az Egyesület céljának megfelelően használhatja fel.

(4) Az elnökség évente legalább két alkalommal, szükség esetén azonban többször is, ülésezik. Az üléseket az elnök vezeti. Az ülések összehívásáról, írásban és postai úton a tervezett napirend megküldésével a titkár gondoskodik, az ülés előtt legalább 5 nappal. Az elnökség ülései nyilvánosak, a határozatképességhez, legalább 2 elnökségi tag jelenléte szükséges. A döntéshozatalhoz a jelenlévő tagok egyező szavazata szükséges. Az ülésekről Határozatok Tára című folyamatosan vezetett, jegyzőkönyv készül, amelyből a döntések tartalma, időpontja, hatálya és a döntést támogatók és ellenzők aránya és személye megállapítható. A kisebbségi véleményeket is rögzíteni kell. Az elnökség határozatait tartalmazó jegyzőkönyvet minden elnökségi tagnak alá kell írnia. Az elnökség döntéseit, az érintettekkel írásos tájékoztató formájában, személyes kézbesítés vagy postai úton közli. Az elnökség az éves beszámolója taggyűlési jóváhagyásával egyidejűleg, közhasznúsági jelentést is készít. Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést az elnökség készíti el és a taggyűlés hagyja jóvá. Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést az elnök terjeszti a taggyűlés elé, amely a jelenlévő tagok több mint felének egyező szavazatával dönt jóváhagyásukról. A közhasznúsági jelentést bárki megtekintheti, sőt a jelentésről saját költségre másolat is készíthető. A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a.) a számviteli beszámolót, b.) a költségvetési támogatások felhasználását, c.) az egyesületi vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, d.) a cél szerinti juttatások kimutatását, e.) a központi költségvetési szervektől, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi és kisebbségi önkormányzatoktól, az önkormányzati társulásoktól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét, f.) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét és összegét, g.) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. Az éves beszámolóba, a közhasznúsági jelentésbe és az Egyesület működésével kapcsolatos egyéb iratokba történő betekintés úgy történik, hogy az érdeklődő írásban kéri ezt az elnökségtől, amely a betekintésre vonatkozó kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül, az iratok megtekintésére és a másolatkészítésre lehetőséget nyújt. Az egyesület éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését, működésének szabályait az elnökség hozza nyilvánosságra, évente egyszer az egyik helyi lapban.

(5) Az Egyesület a vezető tisztségviselőt, a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját cél szerinti juttatásban nem részesítheti. Nem minősül tiltott előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében bárki által, megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. Az Elnökség döntésében nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, bármilyen előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. A vezető tisztségviselők egyikénél sem állhat fenn, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. CLVI. törvény 9. §-ában foglalt, a köztartozását ki nem egyenlítő közhasznú szervezetnél viselt tisztséggel kapcsolatos kizáró ok.

8.§.

(1) Az Egyesület vagyona tagdíjakból, magán- és jogi személyek felajánlásaiból képződik. A felajánlások elfogadásához az elnökség határozata szükséges.

(2) Az Egyesület tisztségviselői indokolt költségeik megtérítésére igényt tarthatnak és a taggyűlés döntése alapján, rendszeresen végzett munkájukért megbízási díjban részesíthetőek.

9.§.

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról szóló
1989. évi II. törvény, a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései az irányadóak.

Sarud, 2002. október 15.
……………………………………….. ………………………………………
Heinrich Tamás elnök sk. Sebestyén Attila titkár sk.

 

Adószám: 18585533-1-10