Alapító okirat – Nyilvános iratok

a Wesselényi Miklós Szabadidős Egyesület

Alapszabálya

 

 1. Általános rendelkezések

1.1. az egyesület neve: Wesselényi Miklós Szabadidős Egyesület

1.2. az egyesület székhelye: 3386 Sarud, Kossuth L. u. 60.

1.3. az egyesület célja:

Az egyesület alapvető célja a sarudi gyermekek és ifjak, szervezett iskolai fogalakozáson kívüli oktatása, nevelése, egyéni képességfejlesztése, hátránykompenzációja, alapozó- és mozgásterápiája, szabadidős- és sporttevékenységének megszervezése és az eddigieknél jobb feltételek biztosítása.

1.4. az egyesület tevékenysége:

1.4.1. Az egyesület céljai elérése érdekében az alábbi TEAOR ’08 nomenklatúra szerinti tevékenységeket végzi:

 

94.99 ’08 – Mns egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

 

1.4.2. Az Egyesület jogállását tekintve közhasznú, az egyes céljai megvalósítása érdekében közhasznú tevékenységet végez.

 

1.4.3. Az egyesület közhasznú tevékenységet végez

 

 • a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 • sport,

 

területein.

 

1.4.3.1. A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladatok egyrészt:

 

–           az általános iskolai nevelés-oktatás,

–           fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás

 

, amely közfeladat teljesítését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 4. § 1. c) és p) pontja írják elő.

 

1.4.3.2. A közhasznú tevékenységekhez kapcsolódó közfeladatok másrészt:

– az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése,

– a versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport, a szabadidősport finanszírozása,

– az esélyegyenlőség jegyében a gyermek- és ifjúsági sportjának, a nők és a családok sportjának, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok sportjának támogatása

 

, amely közfeladat teljesítését a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § c)-e) pontjai írják elő.

 

 

1.5. az első vezető tisztségviselő neve: Heinrich Tamás

 

 1. Egyéb általános rendelkezések:

2.1. az egyesület működési területe: Sarud

2.2. az egyesület alapításának az időpontja: 2002. október 15.

2.3. az egyesület nyilvántartási száma: 10-02-0001649

 

 1. Az egyesület tagjai:

3.1. az egyesület tagjává olyan személy (természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) válhat, aki/amely

3.1.1. nyilatkozik a belépési szándékról,

3.1.2. elfogadja az egyesület célját (céljait),

3.1.3. a létesítő okirat alapján az egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését vállalja.

3.1.4. A belépési kérelem elfogadásáról az elnökség határoz.

 

 1. A tagsági viszony megszűnése:

4.1. a tagság megszűnik, ha a tag az egyesületből kilép.

4.1.1. A kilépésről írásban kell nyilatkozni.

4.1.2. A kilépésről szóló nyilatkozatot az elnöknek kell megküldeni.

4.1.3. A tagsági viszony a kilépésről szóló nyilatkozat egyesület általi átvételének napján            szűnik meg.

4.2. a tagot a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül törölni kell

4.2.1. halála esetén.

4.2.2. jogutód nélküli megszűnése esetén.

4.3. A tagot a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül tagdíjhátralék miatt akkor kell törölni, ha az elnökség azt megelőzően írásban, igazolható módon felhívta a tagot a tagdíjhátralék megfizetésére és a fizetési határidő eredménytelenül telt el. A tagdíjhátralék miatt kiadott fizetési felszólításban a tagot figyelmeztetni kell arra, hogy a fizetés elmaradásának a törlés a jogkövetkezménye.

4.3.1. Az elnökség törlést elrendelő határozatát az elnökségnek közölnie kell a taggal.

4.3.2. Ha a tagdíj meg nem fizetése miatt a tagot az egyesület tagjai közül törlik, tagsága az egyesületben megszűnik.

 

 

 1. A tag jogai:

5.1. A tag:

5.1.1. a közgyűlésen részt vehet;

5.1.2. a közgyűlésen szavazhat;

5.1.3. – ha a törvényben foglalt feltételeknek eleget tesz – az egyesület bármely tisztségére választható;

5.1.4. a közgyűlés napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tehet;

5.1.5. a közgyűlésen felszólalhat, kérdéseket tehet fel, javaslatokat és észrevételeket tehet;

5.1.6. jogosult igénybe venni az egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait.

 

 1. A tagok kötelezettségei:

6.1. Az egyesület tagja köteles tagdíjat fizetni, az éves tagdíj 1.200,- Ft, A tagdíj első az éves tagdíj 50 %-ának megfelelő részét a tárgyév június hó 15. napjáig, a tagdíjat második az éves tagdíj 50 %-ának megfelelő részét pedig tárgyév december hó 15. napjáig kell megfizetni. Az újonnan belépő tagok az éves tagdíj már esedékessé vált részért a tagsági jogviszony létrejöttétől számított 8 napon belül kötelesek megfizetni.

6.2. az egyesület tagja köteles betartani az alapszabály rendelkezéseit;

6.3. az egyesület tagja köteles betartani a közgyűlés határozatait;

6.4. az egyesület tagja köteles betartani az elnökség határozatait;

6.5. az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.

 

 1. Az egyesület szervezetei:

7.1. az egyesület legfőbb szerve:

7.1.1. az egyesület legfőbb szervének megnevezése közgyűlés.

7.1.1.1. A közgyűlés az egyesület tagjaiból áll.

7.1.2. a közgyűlés kizárólagos hatásköré:

7.1.2.1. döntés az alapszabály elfogadásáról;

7.1.2.2. döntés az alapszabály módosításáról;

7.1.2.3. döntés az egyesület megszűnéséről, más egyesülettel való egyesüléséről és a szétválásról;

7.1.2.4. döntés az ügyintéző és képviseleti szerv tagjainak megválasztásáról és visszahívásáról;

7.1.2.5. döntés az egyesülési jogról. a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásáról;

7.1.2.6. döntés a tagdíj összegének és esedékességének megállapításáról;

7.1.2.7. döntés az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezetésnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadásáról;

7.1.2.8. az egyesület éves költségvetésének elfogadása;

7.1.2.9. a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;

7.1.2.10. az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;

7.1.2.11. a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséró1 való döntés;

7.1.2.12. a végelszámoló kijelölése.

 

7.1.3. a közgyűlés összehívása:

7.1.3.1. évente legalább egyszer össze kell hívni;

7.1.3.2. az elnökség hívja össze;

7.1.3.3. a meghívót a közgyűlés kezdő napját 15 nappal megelőzően kell a tagoknak megküldeni;

7.1.3.4. biztosítani kell, hogy a meghívő kiküldését megelőzően az egyesület tagjai a közgyűlés napirendi pontjára javaslatot tehessenek;

7.1.3.5. igazolható módon a helyszín megjelölésével kell összehívni;

7.1.3.6. a napirend közlésével kell összehívni;

7.1.3.7. a közgyűlést össze kell hívni:

7.1.3.7.1. az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

7.1.3.7.2. az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;

7.1.3.7.3. az egyesület céljainak elérése veszélybe került;

7.1.3.7.4. az egyesület tagjainak legalább egytizede az ok és a cél megjelölésével kéri;

7.1.3.8. a közgyűlés csak olyan kérdést tárgyalhat meg, amely a közgyűlés meghívójában szerepel;

 

 1. A közgyűlés határozatképessége, döntési rendje:

8.1. a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele részt vesz;

8.2. döntéseit a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza;

8.3. a 8.2. ponttól eltérően titkosan, írásbeli szavazással dönt

8.3.1. az elnökség tagjainak megválasztásáról.

8.4. az elnökség tagját csak akkor lehet visszahívni, ha az új elnökségi tagot megnevezik, a két kérdésről egyszerre kell határozni;

8.5. a közgyűlés levezető elnököt, szavazatszámláló bizottságot, jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tagot megválasztja;

 

 1. A közgyűlés határozatképessége, döntési rendje:

9.1. az alapítók döntése szerint az 8.2. ponttól eltérően meghatározható szavazati arány:

 

9.1.1. Az egyesület alapszabályának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválásához a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

9.1.2. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

9.1.3. az elnökség valamely tagjának visszahívásáról a tagok legalább 10%-ának indítványára határozhat, ha az elnökség tagja az egyesület céljaival ellentétes tevékenységet folytat; az elnökség valamely tagjának visszahívásához az összes tag több mint felének a szavazata szükséges.

9.1.4. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásához az összes tag több mint fele

9.1.5. az ügyintéző és képviseleti szerv éves beszámolójának elfogadásához az összes tag több mint felének a szavazata szükséges.

9.1.6. A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

 1. a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 2. b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

9.2. A közgyűlés a tagok 20%-ának indítványára írásban, titkosan szavaz.

9.3. A határozatok közlése:

9.3.1. az egyesület székhelyén, a tagok által hozzáférhető helyen történő kifüggesztéssel

9.3.2. a tag által erre célra megadott levelezési vagy e-mail címre történő megküldéssel történik.

 

 1. A megismételt közgyűlés:

10.1. akkor lehet tartani, ha a közgyűlés nem határozatképes;

10.2. kizárólag az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tárgyalhatóak meg;

10.3. a résztvevők számától függetlenül határozatképes, ha a távolmaradás jogkövetkezményeit és a megismételt közgyűlés időpontját és helyet a meghívó tartalmazza;

10.4. az eredeti közgyűlési meghívóban az eredeti közgyűlés napjára lehet összehívni;

10.5. egyesület más egyesülettel való egyesüléséről, szétválásáról és megszűnéséről csak akkor határozhat, ha azon a tagok több mint a fele részt vesz.

 

 1. Az egyesület ügyintéző és képviseleti szervezete:

11.1. Az ügyvezetés megnevezése elnökség.

11.2. Az elnökség tagjai legfeljebb öt éves időtartamra választhatók.

11.3. Elnökségi taggá az választható, aki a törvényben előírt feltételek teljesíti, és nem esik kizáró ok alá.

11.3.1.Az egyesület vezető tisztségviselője (elnök, titkár, pénztáros, a továbbiakban együttesen: „vezető tisztségviselő”) az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

11.3.2. Az egyesület vezető tisztségviselője ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

11.3.3. Nem lehet az egyesület vezető tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

11.3.4. Nem lehet az egyesület vezető tisztségviselője az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

11.3.5.Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet az egyesület vezető tisztségviselője az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

11.3.6. Nem lehet az egyesület vezető tisztségviselője az a személy, aki más olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –

 1. a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
 2. b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
 3. c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
 4. d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte,

ezen más közhasznú szervezet megszűnésétől számított három évig.

11.3.7. Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

 1. a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 2. b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

12.4. Tagjai:

12.4.1. a közgyűlés által választott elnök;

12.4.2. a közgyűlés által választott titkár;

12.4.3. a közgyűlés által választott pénztáros;

12.5. az elnökségi tagság megszűnése:

12.5.1. a tisztségről való lemondással

12.5.1.1. a lemondást az elnökség ülésén kell bejelenteni jegyzőkönyvben rögzíteni kell, vagy

12.5.1.2. a lemondást írásban, igazolható módon kell közölni az elnökkel;

12.5.2. visszahívással

12.5.3. a határozott idő lejártával

12.5.4. ha az elnökség tagjai közül a tagok valamelyikének elnökségi tagsága – annak lejártát megelőzően – megszűnik, az újonnan megválasztott tag megbízatása az eredetileg megválasztott tag megbízatási idejének hátralévő időtartamára szól;

12.5.5. törvényben meghatározott ok bekövetkezte

12.6. az elnökség tagjainak díjazása:

12.6.1. az elnökség tagja tevékenységüket ingyenes végzik.

 

 

 1. Az elnökség feladatai, döntési rendje:

13.1. az elnökség hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, amely nem tartozik közgyűlés vagy az elnök hatáskörébe.

13.1.1.Az elnökség hatáskörébe tartozik különösen:

13.1.1.1. A közgyűlés üléseinek előkészítése, összehívása

13.1.1.2. A közgyűlések között az egyesület működésének az irányítása

13.1.1.3. Az egyesület számviteli politikájának meghatározása, a költségvetések és beszámolók előkészítése

13.1.1.4. Az éves munkaterv elfogadása, módosítása, azok végrehajtásával összefüggő programok, feladattervek, rendezvények jóváhagyása

13.1.1.5. Az egyesület által kötendő szerződések, jogügyletek, jognyilatkozatok megtárgyalása, előkészítése

13.1.1.6. A belépési kérelmek elfogadása

13.1.1.7. A tagok törlésévek kapcsolatos teendők ellátása

13.2. az elnökség határozatképes, ha azon a tagok több mint fele részt vesz.

13.3. az elnökség határozatait a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza

13.4. az elnökség döntéseiről határozatot hoz.

13.5. az elnökség tevékenységéről éves beszámoló készít.

 

 1. Az elnök:

14.1. az elnökséget bármikor, de legalább félévente egyszer – írásban, igazolható módon össze kell hívnia;

14.2. össze kell hívnia az elnökséget, ha olyan kérdésben szükséges döntést hozni, amely az elnökség hatáskörébe tartozik.

14.3. Az elnök feladatai különösen

14.3.1. képviseli az egyesületet;

14.3.2. kezeli az egyesület pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol;

14.3.3. kezeli az egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait;

14.3.4. vezeti az egyesület tagnyilvántartását;

14.3.5. vezeti a határozatok tárát vagy őrzi a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyvet.

14.4. az elnököt akadályoztatása esetén a titkár helyettesíti.

 

 1. A határozathozatal rendje:

15.1. az egyesület valamennyi szerve üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni;

15.2. a jegyzőkönyvet elnökségi ülés esetén az elnökség tagjai, taggyűlés esetén a levezető elnök és az egyesület két erre kijelölt tagja írja alá;

15.3. az elnökség és a közgyűlés döntéseit határozatba foglalja;

15.4. a határozatokat a határozatok tárában kell nyilván tartani vagy az azokat tartalmazó jegyzőkönyveket kell őrizni.

 

 1. Az egyesület képviselete:

16.1. Az egyesületet az elnök önállóan képviseli képviseleti jogának terjedelme általános.

16.2. Az egyesületet a titkár és a pénztáros együttesen képviseli, képviseleti joguk terjedelme általános.

 

 1. Az egyesület vagyona, gazdálkodása:

17.1. Az egyesület tagdíjának mértékét az elnökség javaslatára a közgyűlés határozza meg.

17.2. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

17.3. Az egyesület egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámolóját az elnök készíti el, s azt a közgyűlés fogadja el.

17.4. Az egyesület az alapszabályban meghatározott cél szerinti tevékenységet (alapcél szerinti tevékenység) folytathat és célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti. Az egyesület elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem végezhet. Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

 

 

 1. Egyéb rendelkezések:

18.1. az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról. a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civill tv.) rendelkezései irányadók, annak keretei között a közgyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat

18.2. Ha az elnök megbízatása bármely okból megszűnik, az elnökséget bármely elnökségi tag összehívhatja.

18.3. Az elnöknek az intézkedéseit a közgyűlés vagy az elnökség döntésének megfelelően kell megtennie, döntés hiányában pedig az egyesület érdekeivel összhangban.

18.4. A jegyzőkönyvnek – ha a határozatokat nem foglalják külön dokumentumba – tartalmaznia kell az üléseken elfogadott határozatok pontos szövegét.

18.5. az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

18.6. Az egyesület működése felett az ügyészség – a Civil tv.-ben, valamint a Ptk-ban meghatározott eltérésekkel – az ügyészségről szóló törvény rendelkezései szerint törvényességi ellenőrzést gyakorol.

 

Kelt Sarudon, 2017. év június hó 30. napján

 

 

 

 

Heinrich Tamás

Elnök